Regulamin sklepu internetowego Czarne z Natury

Obowiązuje od 01 stycznia 2023 roku

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://czarneznatury.pl/ jest prowadzony przez Czarne z Natury Aleksandra Dziąćko, ul. Aleksandry 3/11 30-837 Kraków, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6792863049, numer Regon: 369848247.
 2. Adres pocztowy:
  Czarne z Natury
  ul. Aleksandry 3/11
  30-837 Kraków
 3. Adres poczty elektronicznej: sklep@czarneznatury.pl
 4. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta +48 733 659 740 i jego godziny pracy od poniedziałku do piątku (w dniach roboczych) w godzinach 8.00 – 16.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu https://czarneznatury.pl/ zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 7. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 8. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 9. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 10. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego https://czarneznatury.pl/ określający zawieranie umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://czarneznatury.pl/, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego, zwrotów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sprzedawca (Czarne z Natury):
  Czarne z Natury Aleksandra Dziąćko
 6. Aleksandry 3/11 
  30-837 Kraków
  NIP: 6792863049
  Regon: 36984824
  Czarne z Natury Aleksandra Dziąćko jest producentem i dystrybutorem najwyższej jakości produktów z kwasem fulwowym, a także właścicielem marki Czarne z Natury.
 7. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: https://czarneznatury.pl/ 
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość Produktu zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określająca w szczególności rodzaj i ilość nabywanych Produktów przez Klienta.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie Internetowym, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzajów Produktów.
 14. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, którą Klient może nabyć. Jednocześnie wskazuje się, że Produkty nie są środkami leczniczymi w rozumieniu art. 2 pkt 32 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.1977 t.j.)
 15. Subskrypcja – system sprzedaży związany ze zobowiązaniem do okresowego nabywania Produktów po cenie atrakcyjniejszej od zakupów jednorazowych, polegający na automatycznym przedłużeniu tego okresu;
 16. Opinia – subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w odniesieniu do Sklepu Internetowego i Produktu po zrealizowanym Zamówieniu.

§3

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową;
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików cookies;
  4. zainstalowany program FlashPlayer.

§4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§5

Zakładanie Konta

 1. Czarne z Natury świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://czarneznatury.pl/
 2. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail oraz hasło.
 3. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się.
 4. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 6. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać Zamówienia bez zarejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: śledzenia historii Zamówień, śledzenia statusu złożonego Zamówienia oraz Subskrypcji Produktów.
 7. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy korespondencyjny.
 9. Czarne z Natury może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 10. Czarne z Natury może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§6

Zasady składania Zamówienia

 1. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wybranie Produktu z aktualnej oferty Sprzedającego. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie linka do danego Produktu, a następnie przycisku „Zakup jednorazowy” lub “Dodaj do koszyka”. Po kliknięciu przycisku, Klient zostanie przeniesiony do Koszyka, w którym zostanie zaprezentowane podsumowanie wybranych Produktów.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający oferuje opcję zakupu Produktów w ramach Subskrypcji, Klient może wybrać Subskrypcję Produktu na wybrany przez siebie okres, poprzez wybranie przycisku „Subskrybuj i płać mniej”, czy też chce dokonać jednorazowego zakupu Produktu, poprzez wybranie przycisku „Zakup jednorazowy”.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego Czarne z Natury,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 4. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdź zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w Formularzu zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania Zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, wypełnieniu formularza zamówienia, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych koniecznych do realizacji umowy sprzedaży towaru. Złożenie Zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdź zakup”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Czarne z Natury oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem Zamówienia.
 7. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w Formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Czarne z Natury wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Czarne z Natury z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Czarne z Natury. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy..
 8. Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 4 godzin od otrzymania od Czarne z Natury wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia.
 9. Świadczenie przez Czarne z Natury usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty oferowane przez Czarne z Natury za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Czarne z Natury albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§7

Subskrypcja

 1. Klient po założeniu Konta w Czarne z Natury może nabywać Produkty Czarne z Natury w ramach Subskrypcji. Klient z założonym Kontem w przypadku chęci skorzystania z korzystniejszych warunków nabywania Produktów, jakie daje jemu Subskrypcja, deklaruje okres, Ilość i rodzaj Produktów jakie chciałby od Czarne z Natury nabywać w ramach Subskrypcji.
 2. Posiadając Konto, dokonując zakupu Produktów w modelu Subskrypcyjnym, Klient ma korzyści:
  1. ze zniżki na wartości poszczególnych Produktów;
  2. zmiany częstotliwości dostawy i okresu rozliczeniowego. 
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający wszelkie istotne elementy Zamówienia oraz informacje niezbędne do rezygnacji z Subskrypcji.
 4. Klient wybiera okres Subskrypcji, który wynosi cztery miesiące, sześć miesięcy lub dwanaście miesięcy.  
 5. Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne wybrane okresy (dostępne okresy to co 4, 6 lub 12 miesięcy), o ile Klient zostanie pomyślnie obciążony finansowo na kolejny okres Subskrypcji, do momentu rezygnacji z Subskrypcji przez Klienta.
 6. Czarne z Natury nie ma obowiązku wysyłania wiadomości z przypomnieniem o kolejnym zbliżającym się okresie przed pobraniem opłaty za kolejny okres Subskrypcji.
 7. Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty za odnowienie Subskrypcji na kolejne wybrane okresy w modelu Subskrypcyjnym nabywania Produktów w Sklepie Internetowym. Brak zapłaty za kolejny okres Subskrypcji skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Zamówienia w tym okresie i anulowania modelu Skubskrybyjnego zakupu Produktów w ramach Subskrypcji.
 8. Każdy kolejny okres Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu Subskrypcji i obejmuje taki sam okres, jaki był uprzednio wybrany przez Klienta.
 9. Klient ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji w każdym jej momencie przed końcem jego okresu, za który została uiszczona opłata, poprzez wybranie opcji „Anuluj Subskrypcję” w panelu “Moje Konto” po zalogowaniu się do Konta Klienta.
 10. Czarne z Natury ma prawo zrezygnować z oferowania Subskrypcji danemu Klientowi w każdym czasie bez wskazywania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający będzie realizował każde Zamówienie, za które została dokonana płatność.

§8

Płatności

 1. Szczegółowe informacje na temat metod płatności znajdują się na stronie Sklepu Internetowego Czarne z Natury.
 2. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia, przed dokonaniem złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku płatności za Subskrypcję, metoda płatności jest ograniczona do płatności za pomocą kart płatniczych, ApplePay, GooglePay.
 4. W przypadku płatności przelewem bankowym, dane do przelewu są następujące: Bank Pekao S.A. nr rachunku bankowego: 62 1950 0001 2006 0059 2401 0001. 

§9

Dostawa i termin realizacji

 1. Dostawa będzie realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia w Formularzu zamówienia.
 2. Dostawa jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej.
 3. Dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty są prezentowane do wyboru na początku procedury składania Zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Czarne z Natury przed dokonaniem finalizacji Zamówienia.
 4. Dostawy do Paczkomatów InPost na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są bezpłatne dla Klienta.
 5. Termin realizacji Zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą do 7 dni roboczych, natomiast na terytorium pozostałych krajów Unii Europejskiej wynoszą do 14 dni roboczych, od daty wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin realizacji Zamówienia.
 6. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Produktu przez Klienta, co w konsekwencji będzie wiązało się ze zwrotem Produktu do Sprzedawcy, Sprzedawca może odstąpić od wykonania umowy sprzedaży.
 7. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Produkt, pomniejszony o poniesione koszty dostawy przez Sprzedawcę.

§10

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Czarne z Natury następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail uznaje się Umowę Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą za zawartą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania na rachunku bankowego Sprzedawcy płatności przez Klienta za zamówiony Produkt.

§11

Cena Produktu

 1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego Czarne z Natury wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 
 2. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego Czarne z Natury nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego Czarne z Natury w trakcie składania Zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie Produktu, cechach, jakości oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego Czarne z Natury i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego Czarne z Natury.
 5. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego Czarne z Natury obowiązują jedynie przy składaniu Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://czarneznatury.pl/.
 6. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego https://czarneznatury.pl/ mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 7. W przypadku obniżki cen Produktu, Informowanie o obniżkach cen będzie wiązało się m.in. z obowiązkiem podawania obok obniżonej ceny danego Produktu także jego najniższej ceny obowiązującej w okresie ostatnich 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki.  

§12

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2010 r. poz. 287. z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie Konsumenta o decyzji odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument wysyła drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 Regulaminu.
 5. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt z dopiskiem „Zwrot” na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

§13

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Czarne z Natury jest zobowiązane do dostarczenia Klientom Produktu bez wad, zgodnego z treścią umowy. Czarne z Natury ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2022 r. poz. 1360 z późn. Zm.) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II.
 2. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany § 1 niniejszego Regulaminu adres Sprzedawcy z dopiskiem w tytule wiadomości “Reklamacja”.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy podać numer zamówienia Produktu otrzymany ze Sklepu Internetowego Czarne z Natury. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Klient otrzyma odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej odnośnie rozpatrzenia reklamacji.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

§14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Klient posiadający status Konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§15

Opinie

 1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie swojej Opinii na temat obsługi Zamówienia oraz nabytych Produktów. Opinia jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego Zamówienia – Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodawania Opinii.
 2. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego Czarne z Natury.
 3. Czarne z Natury nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Opinii o Zamówieniach.
 4. Czarne z Natury weryfikuje Opinie jedynie formalnie, na podstawie historii zamówienia danego Klienta lub indywidualnego numeru Zamówienia. W bezpośredniej sekcji z Opiniami Czarne z Natury przy Opiniach umieszcza komunikat o treści: “Opinie o Produktach Czarne z Natury zostały zweryfikowane formalnie”.
 5. Klient wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.
 8. Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu Internetowego Czarne z Natury.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Opinii w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu:
  1. niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami;
  2. niedopuszczalne jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 10. Klient zamieszczając w Sklepie Internetowym Czarne z Natury Opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – udziela Czarne z Natury niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych. Usunięcie Konta przez Klienta lub Opinii nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§16

Regulamin Newslettera

 1. W przypadku wyrażenia zgody na dołączenie do Newslettera i zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu na stronie internetowej Czarne z Natury w celach marketingowych Sprzedającego, w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną w formie Newslettera, Klientowi świadczona będzie usługa polegająca na okresowym przesyłaniu informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta.
 2. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie i na czas nieokreślony.
 3. Newsletter zawiera informacje handlowe i marketingowe o ofercie, Produktach, o kwasie fulwowym, o sposobach dawkowania, nowościach w Produktach, jak i również informacje o aktualnych promocjach oraz także inne informacje o Sprzedającym i jego Produktach, w tym mogą również być Opinie pozostałych Klientów, którzy zakupili Produkt i złożyli Opinie, materiały prasowe na temat kwasu fulwowego i Sprzedawcy, linki do zaprzyjaźnionych stron internetowych lub artykułów blogowych Czarne z Natury.
 4. Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny zmienić wskazany wcześniej adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z tej usługi klikając link wypisu podany w stopce Newslettera.
 5. Wszelkie ewentualne reklamacje związane z usługą Newslettera należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem “Reklamacja Newsletter”.
 6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania i jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację odnośnie Newslettera.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 8. Czarne z Natury niezwłocznie powiadomi składającego reklamację o decyzji w sprawie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji przez Klienta.

§17

Dane osobowe

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
 2. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia i wykonania umowy.
 3. Klient i każdy użytkownik witryny Czarne z Natury ma w każdej chwili prawo do realizacji uprawnień wynikających z RODO. Klauzula informacyjna wynikającą z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) znajduje się na stronie www.czarneznatury.pl w zakładce Regulamin.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga jego odrębnej zgody.
 5. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Czarne z Natury Aleksandra Dziąćko, ul. Aleksandry 3/11 30-837 Kraków, NIP 6792863049, REGON 369848247 zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość mailową na adres: sklep@czarneznatury.pl
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest zawarta Umowa na nabycie Produktu w ramach Sklepu Internetowego Czarne z Natury pomiędzy Klientem a Czarne z Natury, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu i dla wykonania Umowy, której przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne.
 7. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 9. Dane osobowe Klienta będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonywania umowy sprzedaży.
 10. Administrator przekaże dane osobowe Klienta podmiotom trzecim wykonujących na rzecz Sprzedawcy usługi księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie i pocztowe w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony praw/ roszczeń Sklepu Internetowego Czarne z Natury.
 11. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 12. Każdy Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora przysługuje Klientowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. W oparciu o dane osobowe Klienta Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§18

Programy rabatowe i promocje

 1. Sprzedający organizując promocję lub konkurs zamieści na stronie sklepu odrębny regulamin promocji.
 2. Produkty będące w okresowych promocyjnych cenach dostępne są wyłącznie dla Kupujących składających Formularze zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Za zgodą Klienta lub użytkownika Newslettera jego dane osobowe będą wykorzystywane do przesyłania informacji o aktualnych promocjach i nowościach. Klient lub użytkownik Newslettera może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji, informując o tym Sprzedawcę.

§19

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego Czarne z Natury zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego Czarne z Natury pod adresem https://czarneznatury.pl/, odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.)
 3. Czarne z Natury honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego Czarne z Natury https://czarneznatury.pl/. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej Umowy.
 5. Czarne z Natury zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 6. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani  przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego https://czarneznatury.pl/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego https://czarneznatury.pl/ przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 7. W przypadku zmian Regulaminu dotyczących świadczenia usługi Konta Klienta lub dotyczących danych osobowych lub polityki prywatności, Klienci, którzy dokonali w Sklepie Internetowym Czarne z Natury rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o takiej zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie Internetowym Czarne z Natury, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Czarne z Natury – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w § 5 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).
 11. Załącznikami do Regulaminu są: wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i obowiązuje do Umów zawartych od tego dnia.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest:
  1. Czarne z Natury Aleksandra Dziąćko, ul. Aleksandry 3/11 30-837 Kraków, NIP 6792863049, REGON 369848247. zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość mailową na adres: sklep@czarneznatury.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonywania umowy sprzedaży.
 5. Administrator przekaże Twoje dane osobom wykonujących na rzecz Sklepu usługi księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie i pocztowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony praw/ roszczeń Sklepu.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.